Deze website is een uitgave van Kwekerij van Buggenum. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Kwekerij van Buggenum kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Kwekerij van Buggenum garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Kwekerij van Buggenum streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Kwekerij van Buggenum zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Stekbedrijf Kwekerij van Buggenum en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van StekKwekerij van Buggenum wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Kwekerij van Buggenum
Gooreweg, Buggenum

Cor. adres: Holstraat 17
6082 BA Buggenum


M:  06 - 18 43 3867
E:  info@kwekerijvanbuggenum.nl

Instagram: @pluktuinvanbuggenum